WISDOM

 

ECCLESIASTICO


"Anak, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok." + Ecclesiastico 2:1

"Maging tapat ka at magpakatatag, huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian." + Ecclesiastico 2:2

"Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya, upang ikaw ay parangalan sa katapusan ng iyong buhay." + Ecclesiastico 2:3

"Tanggapin ang anumang ipagkaloob Niya sa iyo, tiisin mo ang kabiguan kahit ano ang mangyari." + Ecclesiastico 2:4 

"Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy at paghamak." + Ecclesiastico 2:5

"Magtiwala ka at tutulungan ka Niya, mamuhay ka sa katuwiran at umasa sa Kanya." + Ecclesiastico 2:6


"Anak, maging mapagkumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin, at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos." + Ecclesiastico 3:17

"Habang ika'y dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba; sa gayo'y kalulugdan ka ng Panginoon." + Ecclesiastico 3:18


"Anak, huwag mong aalisan ng ikabubuhay ang mahihirap at huwag mong paghihintayin ang nangangailangan." + Ecclesiastico 4:1

"Huwag mong dudustain ang nagugutom at huwag mong gagalitin ang taong nasa mahigpit na pangangailangan." + Ecclesiastico 4:2

"Huwag mong dadagdagan ng suliranin ang taong masama ang loob at huwag mong ipagpaliban ang pagtulong sa maralita." + Ecclesiastico 4:3

"Huwag mong tatanggihan ang hiling ng nasa kasawian; huwag mong tatalikuran ang taong dukha." + Ecclesiastico 4:4

"Huwag mong iiwasan ang nangangailangan; huwag mo siyang bibigyan ng dahilang sumpain ka." + Ecclesiastico 4:5
"Kung sumpain ka niya sa gitna ng mapait niyang karanasan, diringgin ng Maykapal ang kanyang dalangin." + Ecclesiastico 4:6


"Sikapin mong kalugdan ka ng lipunan; igalang mo ang mga may kapangyarihan." + Ecclesiastico 4:7


"Pakinggan mo ang daing ng maralita; sagutin mo siya nang banayad at payapa." + Ecclesiastico 4:8

"Iligtas mo ang naaapi sa kamay ng mang-aapi, at magpakatatag ka kapag ikaw ay humahatol." + Ecclesiastico 4:9

"Maging isa kang ama sa mga ulila; bigyan mo ang mga biyuda ng tulong na hindi na maidulot ng yumaong asawa;  aariin kang anak ng Kataas-taasang Diyos at iibigin ka niya nang higit pa sa pag-ibig ng isang ina." + Ecclesiastico 4:10


"Gawin mo ang lahat sa tamang panahon at umiwas kang lagi sa masama." + Ecclesiastico 4:20

"Huwag kang mag-atubiling  magsalita kung napapanahon, at huwag mong itago ang iyong karunungan." + Ecclesiastico 4:23

"Huwag kang magsasalita laban sa katotohanan, at huwag mong kalilimutang marami kang di nalalaman." + Ecclesiastico 4:25

"Ipakipaglaban mp ang katotohanan hanggang kamatayan, at ipaglalaban ka ng Panginoong Diyos." + Ecclesiastico 4:28

"Huwag kang pabigla-bigla sa pananalita; huwag ka namang babagal-bagal sa paggawa." + Ecclesiastico 4:29

"Huwag mong basta-bastang pagbigyan ang lahat, at huwag kang sumang-ayon sa bawat sabihin ninuman. Ganyan ang gawa ng mga taong sinungaling." + Ecclesiastico 5:9

"Magpakatatag ka sa iyong mga patakaran, at panindigan mo ang iyong sinabi." + Ecclesiastico  5:10

"Lagi kang manabik sa pakikinig, at maging maingat ka sa pagsagot." + Ecclesiastico 5:11

"Huwag kang patatangay sa matinding alab ng damdamin, baka suwagin ka niya na parang torong baliw." + Ecclesiastico 6:2

"Makipagbatian ka sa maraming tao, ngunit isa lamang sa sanlibo ang hihingan mo ng payo." + Ecclesiastico 6:6

"Bago ka makipagkaibigan kaninuman, subukin mo muna siya, at huwag mo siyang pagtitiwalaan agad." + Ecclesiastico 6:7

"Kapag dumalo ka sa kapulungan ng matatanda, piliin mo  kung sino sa kanila ang marunong at sa kanya ka pumanig." + Ecclesiastico 6:34

"Sundin mo ang batas ng Panginoon, lagi mong pag-aralan ang kanyang Kautusan, at palilinawin Niya ang iyongpag-iisip, at kakamtan mo ang karunungang iyong minimithi." + Ecclesiastico 6:37

"Huwag kang gumawa ng masama, at walang masamang mangyayari sa iyo." + Ecclesiastico 7:1

"Huwag mo nang balikan ang dati mong kasalanan, magbago ka sa unang parusa pa lamang." + Ecclesiastico 7:8

"Huwag kang manghihinawang manalangin, at huwag mong kaliligtaan ang pagkakawanggawa." + Ecclesiastico 7:10 

"Huwag kang magsisinungaling kailanman, sapagkat walang kabutihang maidudulot ang ugaling iyan." + Ecclesiastico 7:13

"Sa kapulungan ng matatanda, huwag kang madaldal; sa iyong pananalangin, huwag kang paulit-ulit ng walang katuturan." + Ecclesiastico 7:14

"Igalang mo ang Panginoon nang buong puso, at igalang mo ang kanyang mga pari." + Ecclesiastico 7:29

"Buong lakas mong ibigin ang Dakilang Lumikha at mag-abuloy ka sa ikabubuhay ng kanyang mga lingkod." + Ecclesiastico 7:30

"Maging bukas-palad ka sa mahihirap, nang maging ganap ang pagpapala sa iyo ng Panginoon." + Ecclesiastico 7:32

"Huwag mong kaliligtaan ang pagdalaw sa mga maysakit, sapagkat kapag ginawa mo ito, mamahalin ka nila." + Ecclesiastico 7:35

"Anuman ang gawin mo, alalahanin mo ang iyong huling hantungan at hindi ka magkakasala." + Ecclesiastico 7:36

"Huwag mong sasabihin ang binabalak mo sa lahat ng tao; kapag nagkagayon, para mo nang itinapon ang pagkakataon mong magtagumpay." + Ecclesiastico 8:19

"Huwag kang pailalim sa kapangyarihan ng sinumang babae hanggang sa ikaw ay lubusan alipinin niya." + Ecclesiastico 9:2

"Hangga't maaari, sikapin mong makilala ang iyong mga kapwa, at sa marunong ka lamang sumangguni." + Ecclesiastico 9:14

"Huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa tuwing magkakasala ang iyong kapwa sa iyo, at huwag kang gagawa ng anuman dahil sa simbuyo ng damdamin." + Ecclesiastico 10:6

"Huwag mong dadakilain ang isang tao dahil lamang sa kanyang magandang kaanyuan, at huwag mo namang hahamakin ang sinuman dahil sa kanyang kapangitan." + Ecclesiastico 11:2

"Huwag mong ipagmarangya ang magara mong kasuotan, at huwag kang magmamataas sa panahong ikaw ay pinaparangalan; sapagkat kahanga-hanga ang pamamaraan ng Panginoon, at lingid sa mga tao ang kanyang mga gawa." + Ecclesiastico 11:4

"Mamigay ka nang masaya at malugod ka namang tumanggap, habang ikaw ay nabubuhay, maglibang ka at magpakaligaya. Sa daigdig ng mga patay, wala ka nang ganitong malalasap." + Ecclesiastico 14:16

"Alalahanin mo ang gutom  kapag ikaw ay nasa kasaganaan, isipin mo ang karukhaan at pangangailangan sa panahong ikaw ay mayaman." + Ecclesiastico 18:25

"Huwag kang padadala sa masasama mong hilig, bagkus pigilan mo ang iyong mga pagnanasa." + Ecclesiastico 18:30

"Anak, nakagawa ka ba ng kasalanan? Huwag mo nang ulitin ito at himingi ka agad ng tawad." + Ecclesiastico 21:1

"Layuan mo ang kasalanan na parang ahas; kapag lumapit ka'y tutuklawin ka niyan. Ang kanyang mga ngipin ay simbagsik ng ngipin ng leon at nakamamatay." + Ecclesiastico 21:2

"Kaibiganin mo ang isang tao habang siya'y maralita, at makakasalo ka niya kapag siya'y  sumagana." + Ecclesiastico 22:23

"Anak, ingatan mo ang iyong katawan samantalang ikaw ay nasa kasibulan, at huwag mong aksayahin ang iyong lakas sa mga taong hindi mo kilala." + Ecclesiastico 26:19

"Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nagsasalita, sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso't diwa." + Ecclesiastico 27:7

"Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang, at kapag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman." + Ecclesiastico 28:2

"Ituring mong kawanggawa ang ikaw ay magpahiram, iya'y tulong sa kapwa at pagsunod sa Kautusan." + Ecclesiastico 29:1

"Datapwat kung sa dukha, ika'y maging bukas-palad, huwag siyang paghintayin sa tulong mong igagawad." + Ecclesiastico 29:8

"Alalahanin mo ang damdamin ng iba batay sa sarili mong damdamin, at maging maunawain ka sa lahat ng pagkakataon." + Ecclesiastico 31:15

"Makinig ka anak, at huwag mong hahamakin itong sasabihin ko, darating ang araw na makikita mo rin ang halaga nitong akiing payo. Anuman ang gagawin mo'y huwag kang magpakalabis, at maaasahan mong hindi ka magkakasakit." + Ecclesiastico 31:22

"Huwag kang gagawa ng anuman na di muna pinag-isipang mabuti, at nang hindi mo pagsisihan sa bandang huli." + Ecclesiastico 32:19

"Huwag kang lalakad sa mapanganib na daan, at ingatan mong huwag matalisod sa mabatong landas." + Ecclesiastico 32:20

"Anuman ang ginagawa mo'y lagi kang mag-iingat, iyon ang tunay na pagsunod sa mga kautusan." + Ecclesiastico 32:23

"Ihanda mo ang iyong sasabihin kung nais mong ikaw ay pakinggan, isaayos mo muna ang iyong nalalaman bago ka tumugon." + Ecclesiastico 33:4

"Habang ikaw ay nabubuhay pa dito sa daigdig, huwag mong ipagkatiwala ang buhay mo kaninuman, maging sa asawa, anak, o kaibigan. At huwag mo ring ipamigay na lahat ang iyong ari-arian. Baka ka magsisi at mapilitang magmakaawa sa ari-ariang iyong ibinigay." + Ecclesiastico 33:19

"Umiwas ka sa masama at kalulugdan ka ng Panginoon, mag-ingat kang huwag makaapi at para ka nang nagbayad-puri para sa iyong sala." + Ecclesiastico 35:3

"Huwag kang hihingi ng payo sa taong walang tiwala sa iyo, at huwag ka namang magbibigay ng payo sa mga naiinggit sa iyo." + Ecclesiastico 37:10

"At sa wakas, pakinggan mo ang itinitibok ng iyong puso, sapagkat wala kang dapat pagtiwalaan nang higit sa riyan." + Ecclesiastico 37:13

"Higit sa lahat, dumalangin ka sa Kataas-taasan, upang akayin ka Niya sa katotohanan sa lahat mong gagawin." + Ecclesiastico 37:15

"Anak ko, sa buong buhay mo'y lagi mong aalagaan ang iyong sarili, at huwag kang kakain ng anumang makakapinsala sa iyo." + Ecclesiastico 37:27

"Anak, kapag nagkasakit ka, huwag mo itong ikabalisa, dumalangin ka sa Panginoon at pagagalingin ka Niya." + Ecclesiastico 38:9

"Pagsisihan mo ang iyong mga kamalian at magbagong-buhay ka; linisin mo ang iyong puso sa lahat ng bahid ng kasalanan." + Ecclesiastico 38:10

"Pangalagaan mong mabuti ang iyong pangalan, sapagkat iyan ang maiiwan mo kapag ikaw ay namatay; at ang halaga niya'y higit pa sa maraming kayamanan." + Ecclesiastico 41:12
     
*Note:
All copied from May They Be One Bible.

*Capitalized words pertaining to God..


Copyright AngSalitaNgDiyos.blogspot.com All Rights Reserved © 2016